9. 9. 2011

Petice za ponechání ochranné lhůty šesti měsíců pro zvířata v novém občanském zákoníku

Ke stažení v PDF zde:
Petice za ponechání ochranné lhůty šesti měsíců pro zvířata (ze dne 9. září 2011)

Termín petice:
STÁLE PROBÍHÁ.


Text petice: 
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Sněmovní 4
118 26 Praha 1 - Malá Strana

Petice za ponechání ochranné lhůty šesti měsíců pro zvířata v novém občanském zákoníku

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

velmi si vážíme a oceňujeme váš přístup v oblasti legislativy o ochraně zvířat a velice Vás prosíme o
pomoc a podporu v této věci.

V § 1052 sněmovního tisku 362/0 je uvedeno:
(1) Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců
od vyhlášení nálezu, nabude nálezce k zvířeti vlastnické právo.
(2) Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li se zvíře neodvolatelně zvířecímu útulku,
může takové zařízení se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do dvou měsíců ode
dne, kdy bylo zvíře zvířecímu útulku svěřeno; byl-li nález vyhlášen až po předání zvířete, počne lhůta
běžet od vyhlášení nálezu.

Naprosto nesouhlasíme se zkrácením ochranné lhůty pro nalezená zvířata z původních šesti
měsíců na pouhé dva měsíce. Zvláště když pro skutečné nalezené věci, se tato lhůta prodlužuje
zpět na původních dvanáct měsíců.Zdůvodnění:

K návrhu dvou měsíců se přistoupilo jen pro úsporu nákladů obcí v péči na tato nalezená nebo
opuštěná zvířata. Nikdo však nebral v potaz důvody nadměrného počtu bezprizorních zvířat, ani
skutečné problémy s ošetřením a často i resocializací mnohdy krutě týraných zvířat.

Dokud nebude vypracován a zprovozněn fungující systém identifikace zvířat čipováním a k němu
přiřazená celostátní evidence (nezáleží jestli centrálně či elektronicky propojená lokální), nelze dobu
zkrátit na dva měsíce. Ztracená zvířata se často hledají mnohem delší dobu. Bohužel jsou i případy, kdy
obec nález, místo odvozem do nejbližšího útulku, „řeší“ svou zákonnou povinnost vypuštěním zvířete
kdekoli jinde. Toto bohužel nejsou ojedinělé případy. Co taková obec dělá s poplatky ze psů. Poplatek
je přeci předplacení služby. V tomto případě postarání se o zaběhlého psa a to nejen pro místní.
Místnímu člověku se zase může pes ztratit jinde a právem očekává, že v tom místě se dočasné péče o
jeho psa ujme místní obecní úřad. Pokud obce „řeší“ svou zákonnou povinnost vypuštěním mimo svůj
katastr, tak kromě porušování zákonů (§ 255 odst.2 trestního zákona) z poplatku dělají pokutu z důvodu
vlastnění psa (porušení Listiny základních práv a svobod čl.3 odst.1).

Povinným čipováním by se zvýšila i kontrola nad existencí zvířat a z toho plynoucími prostředky, ve
formě poplatků za psy, na péči o opuštěná nebo odebraná týraná zvířata. Samozřejmě by tyto poplatky
a jejich vyúčtování mělo být veřejně přístupné na webu každé obce. Neustálé poukazování místní
samosprávy i státní správy na zvyšování nákladů v péči o zvířata je pouze alibizmus a výmluvy, které
nic neřeší. Pravým důvodem, proč je tolik opuštěných zvířat, je to, že stát nevykonává řádně svou
správní povinnost. Jak je možné, že nikdo nezakročí proti množírnám psů, kde tito živoří často
v bezútěšných podmínkách, ale zato produkují kvanta potomků, kteří pak často končí jako nevhodný
dárek opuštěni. Jak to, že Státní veterinární správa v případě množíren tvrdí, že nemá žádnou
pravomoc zasáhnout, protože se údajně jedná o zájmové chovy. Jak je možné, že příjmy z toho to
množení se nedaní a finančním úřadům je to lhostejné. Jak to, že často množitelé nevykazují jakýkoli
příjem a na základě toho, k příjmům z množení zvířat, berou sociální podporu. Jak je možné, že dědici přijmou majetek, ale zvířata z pozůstalosti bez skrupulí opustí a nikoho z kompetentních orgánů státní
správy to nezajímá, přestože je opuštění zvířete s úmyslem se ho zbavit, minimálně jako přečin,
uvedeno v zákoně č. 246/1992 Sb. jako týrání. Proč se systematicky nedělají kastrační programy pro
toulavé kočky. Sice by to v počátku přineslo jistou investici, ale celkově by to do budoucna uspořilo
značné náklady. Toto jsou skutečné příčiny zvyšování nákladů na péči o opuštěná zvířata. Evidenci
zvířat také nikdo řádně nevede a poplatky ze psů odvádějí jen poctiví a slušní lidé. Je také otázkou, kde
tyto poplatky ve skutečnosti končí a zdali některé obce z nich na ochranu zvířat vůbec něco použijí.

Útulky jsou díky tomu přeplněné a spousta případů se musí řešit domácími depozity, které financují
dobrovolníci z vlastních prostředků. Bohužel tendence potřeby umístění zvířat se zvyšuje, a pokud stát
rázně nezasáhne a nezjedná pořádek, což je jeho prvořadou povinností, celý systém zkolabuje .

Lhůta dvou měsíců také nezohledňuje nutnost mnoho zvířat nejdříve vyléčit a často po prožitém utrpení
i resocializovat


Petice je vypracována v souladu se zák. č. 85/1990 Sb. v aktuálním znění o právu petičním.

Datum vzniku petice: 9. září 2011

Petiční výbor:

Ing. Milan Kaucký, Poděbradova 101, 289 22 Lysá nad Labem – SOS-zvířata v nouzi o.s.

Jitka Parisotová, Pod Stárkou 4, 140 00 Praha 4 – Nadační fond JV&JV

Bc Vendula Nováková, K Hájku 1722, 509 01 Nová Paka – O.s. MÍSTO v Nové Pace

V souladu se zák. č. 85/1990 Sb. § 3 odst.(3) určuje petiční výbor jako osobu pro zastupování ve styku
se státními orgány Ing. Milana Kauckého, Poděbradova 101, 289 22 Lysá nad Labem

1 komentář:

Milan Kaucký řekl(a)...

Petice zkončí teprve, až se nám podaří prosadit náš požadavek.
současná situace je díky pí. Parkanové značně tristní. Chtěla pomoct zvířatům, ale výsledek jejího pozměňovacího návrhu k §1052 je právě opačný. S největší pravděpodobností by znamenal likvidaci celého systému útulků, protože pro obce bude finačně zajímavější nalézt si fiktivního nálezce a zároveň zájemce. Pak zákonná ochraná lhůta vlastnictví bude pouze poloviční a náklady pravděpodobně ani ne poloviční. Takže útulkům obce přestanou zvířata předávat, aby ušetřily a tím je zlikvidují. To je výsledek snahy pí Parkanové :-(

Senát pravděpodobně OZ vrátí jako celek a PS ho přehlasuje. Pozměňovací návrh může dát pouze senát, ale v OZ je tolik chyb, že ho raděj odmítne celý.

Mám slíbeno, že postupně po schválení a podpisu prezidenta se budou dávat pozměňovací návrhy, aby se alespoň ty nejhorší ustanovení opravily. Ale je otázka, jestli to PS odhlasuje před nabytím účinnosti k 1.1.2014

Volby jsou až na jaře 2014. Tam je velká pravděpodobnost převahy současné opozice. A ta změny v OZ bude prosazovat již z principiálních důvodů, aby prokázala, jaký paskvil ministr Pospíšil arogantně prosadil. Naštěstí tím pomůže dobré věci. Ale v případě útulků to může také být s křížkem po funuse :-(